اخبار

تغيير زمان حذف و اضافه


قابل توجه دانشجویان محترم:
به دلیل آماده نبودن نمرات ترم قبل و عدم ثبت این نمرات درسامانه خدمات آموزشی زمان حذف و اضافه نیم‌سال دوم 90 – 89  به تاریخ 10/12/1389 تا 15/12/1389 تغییر یافت.